SILOAM – Odnowa w Duchu Świętym

W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia, a do Polski trafiła w roku 1975 za sprawą ks. Bronisław Dembowski (obecnego biskupa włocławskiego). Spotkał się on z ruchem charyzmatycznym w czasie studiów w Stanach Zjednoczonych. Z jego inicjatywy powstała grupa modlitewna w Warszawie (późniejsza Maranatha). Obecnie w naszym kraju “Odnowa” jest to jeden z największych ruchów katolickich, liczący kilkadziesiąt tysięcy stałych członków i ok. 200 tys. sympatyków. W naszej parafii “Odnowa” jest pod opieka ks. Michała Hinza.

Idea ruchu charyzmatycznego

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Co to są charyzmaty, zapytacie. Powoli i do tego dojdziemy. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki wspólnocie swoje miejsce w Kościele i świecie. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom. Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa i śpiew. Tak, wiem, trudno w to wszystko uwierzyć , a przede wszystkim w to, że grupa ludzi stojąc w kręgu bez żadnego skrępowania modli się głośno i śpiewa uwielbiając Boga i przyzywając Ducha Św. To jeszcze nic poczytaj dalej.

I tak dochodzimy do…
Charyzmaty (gr. charisma – dar łaski) – nadnaturalne dary Ducha Świętego, udzielane różnym osobom dla budowania całej wspólnoty.

Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi o charyzmatach tak:

“Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.” (1kor 12, 4-11)

Chrzest w Duchu Świętym , zwany także “wylaniem Ducha Świętego” lub “modlitwą odnowienia darów Ducha Świętego” nawiązuje do biblijnej i historycznej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-41). W tym dniu apostołowie otrzymali Ducha Świętego (zostali ochrzczeni w Duchu Świętym), czemu towarzyszyło mówienie językami i przepowiadanie Jezusa z mocą (nawróciło się ok. 3 tys. ludzi). Jest to wydarzenie pozasakramentalne, lecz wypływające z sakramentu chrztu oraz bierzmowania. Sami widzicie, Bóg już złożył w nas te dary wraz z udzielonymi sakramentami – Zaufał nam. Daje nam możliwość szczególnej interwencji Ducha Świętego w nasze życie. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne pokoju i radości, związanej z bliskim przeżywaniem obecności Boga, pojawia się pragnienie opowiadania innym o swoim przeżywaniu wiary.

Seminarium życia w Duchu to podstawowa forma ewangelizacji proponowana przez ruch Odnowy w Duchu Świętym. Prowadzi do nawrócenia się od grzechu, przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia, a następnie do przyjęcia charyzmatów, otrzymywanych po to, by służyć innym.

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (DZ 2,1-4)

Jeżeli Ty też chcesz usłyszeć szum nieba i uderzenie gwałtownego wiatru w swoim nowym życiu z Duchem Świętym. Jeżeli chcesz na nowo zacząć przeżywać i jeszcze głębiej zanurzać się w swoją wiarę. No i w końcu jeżeli chcesz zacząć swoją na nowo przeżywaną wiarę przekazywać też innym

To ta Wspólnota jest dla CIEBIE. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym