Regulamin III Balu Charytatywnego w Rojewie

22 luty 2019r.

Art. 1

Regulamin stanowi podstawę organizacji III Balu Charytatywnego pod hasłem: „Być dobrym jak chleb”, organizowanym w dniu 22 lutego 2019r., w Dworze Biesiadnym w Rojewie. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki
jego uczestników. Dokument został zamieszczony na stronie https://www.swietyduch.pl oraz w   ogólnodostępnym  miejscu  na terenie Dworu Biesiadnego w Rojewie.

Art. 2

1.Organizatorem III Balu Charytatywnego jest Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu oraz Parafia pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu.

2.III Bal Charytatywny będzie przebiegał według ustalonego harmonogramu podanego do publicznej wiadomości na stronie https://www.swietyduch.pl  oraz w   ogólnodostępnym  miejscu  na terenie Dworu Biesiadnego w Rojewie.

3. Harmonogram Balu stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

Art. 3

1.III Bal Charytatywny odbędzie się w dniu 22 lutego 2019r. Uroczyste rozpoczęcie o godzinie 19.00. Czas trwania imprezy uzależniony jest od zainteresowania osób uczestniczących, jednak skończy się najpóźniej o godz. 4.00 rano dnia następnego.

2.III Bal Charytatywny będzie składać się z następujących części:

19.00 – uroczyste rozpoczęcie Gali Caritas i powitanie gości Balu,

20.00 – uroczysta kolacja, po której nastąpi koniec części oficjalnej,

20.30 – rozpoczęcie zabawy,

  4.00 – koniec Balu Charytatywnego.

3.Dodatkową atrakcją będzie ścianka do pamiątkowych zdjęć.

Art. 4

1.Bal posiada charakter zamknięty i jest wydarzeniem charytatywnym.

2.Wstęp na bal jest możliwy po nabyciu cegiełki u organizatorów.

Art. 5

1.Uczestnicy biorą udział w poszczególnych częściach Balu, które odbywają się według harmonogramu.

2.Przystąpienie do poszczególnych części Balu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

Art. 6

1.Organizator zapewnia uczestnikom III Balu Charytatywnego bezpieczeństwo oraz porządek podczas trwania imprezy.

2.Nadzór organizacyjny nad Balem sprawuje ks. proboszcz Aleksander Sobczak oraz ks. Marcin Łojko.

Art. 7

Uczestnicy III Balu Charytatywnego zorganizowanego przez Parafialny Zespół Caritas oraz Parafię pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu są zobowiązani:

  1. przestrzegać postanowień Regulaminu, a w szczególności zachowywać się w sposób nie zagrażający własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób. Zakazane jest niszczenie oraz uszkadzanie mienia Dworu Biesiadnego w Rojewie.
  2. stosować się do zaleceń organizatora.
  3. podczas części oficjalnej Balu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

Art.8

Organizator utrwala przebieg III Balu Charytatywnego dla celów dokumentacji oraz promocji imprezy w przyszłych latach. Osoby przebywające na terenie Dworu Biesiadnego w Rojewie w ramach ww. Balu wyrażają zgodę na rejestrowanie wizerunku swojego, a także wykorzystanie wizerunku poprzez używanie i rozpowszechnianie wizerunku/głosu wypowiedzi przez Parafialny zespół Caritas dla celów działań informacyjno – promocyjnych.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas uczestnictwa w Balu mogą zostać umieszczone na stronic internetowej bądź w środkach masowego przekazu oraz wykorzystywane w materiałach promocyjnych.

Jednocześnie osoby uczestniczące w III Balu Charytatywnym zrzekają się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Parafialnego Zespołu Caritas oraz parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych oraz konkursowych.

Art.9

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2019 r. i obowiązuje do zakończenia imprezy.

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

3.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie maja odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące. W szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o organizacji imprez masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i mienia.